+48 (58) 743 64 87 biuro@szkoladialog.com

RODO

W związku z faktem stosowania od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), Alicja Pionke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
„Dialog” Centrum Nauki Języków Europejskich z siedzibą w Rumia, adres: Dąbrowskiego 53/2, 84-230 Rumia , numer NIP: 9580564409, numer REGON: 221720186, dalej Dialog, zgodnie z art. 13 RODO informuje, że:

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Alicja Pionke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Dialog” Centrum Nauki Języków Europejskich z siedzibą w Rumia, adres: Dąbrowskiego 53/2, 84-230 Rumia , numer NIP: 9580564409, numer REGON: 221720186, biuro@szkoladialog.com

II. Źródło pozyskania danych osobowych.

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa na podstawie wyrażonej zgody lub w wyniku wykonywania zawartej przez Dialog umowy z Państwem.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. jest m.in. art. 6 ust.1 lit. a), b), c) oraz f) RODO. Cel przetwarzania danych osobowych jest zróżnicowany ze względu na przynależność osoby, której danych dotyczy, do co najmniej jednej z następujących
grup:
a. klienci, kursanci, słuchacze Dialog, ich przedstawiciele prawni lub opiekunowie – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z Dialog, przesyłania oferty Dialog, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.
b. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe w formularzu w związku z zapisem online celem zawarcia umowy z Dialog – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z Dialog, kontaktu w celu zawarcia umowy lub jej zmiany, przesyłania oferty Dialog

c. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe jako kandydaci do pracy, współpracy na rzecz Dialog – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu prowadzonych bieżących lub przyszłych rekrutacji i zawarcia umowy z Dialog w ww. zakresie.
d. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe jako pracownicy, zleceniobiorcy Dialog lub współpracujący z Dialog w innych formach prawnych, w szczególności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z Dialog w ww. zakresie, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych
i innych wynikających wprost z podstawy prawnej. Niezależnie od powyższego dane osobowe w każdej z ww. grup przetwarzane są w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). Nadto dane są przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:
dostępu do tych danych,
sprostowania tych danych,
usunięcia tych danych,
przeniesienia tych danych,
ograniczenia przetwarzania tych danych,
złożenia sprzeciwu
Z uprawnień tych można skorzystać, w szczególności:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy jest ona wymagana, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
dane byłyby nieprawidłowe – na okres pozwalający zweryfikować poprawność danych,
dane byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona nie zażądała ich usunięcia,
dane nie będę potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń,
w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Niezależnie od powyższego od dnia 25 maja 2018r. przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną Państwa sytuację.

W przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą. Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez:
okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
okres obowiązywania umowy zawartej z Dialog, a także po jej zakończeniu w celudochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
okres do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych,
okres wymagany w szczególnych przypadkach przepisami prawa,
okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Dialog i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VI. Pozostałe informacje

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych miałoby następować w celach zgodnie z niniejszą informacją w zależności od przynależności osoby, której dane dotyczą, do co najmniej jednej z ww. grup osób, których dane są przetwarzane, a w celu innym niż cel, dla którego dotychczas dane te zostały zebrane, niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku Administratora przekazania informacji o aktualnych celach przetwarzania danych w rozumieniu art. 13 ust. 3 RODO.